Jak spolupráce se správným výrobcem zlepšuje váš profil ESG.

Environmentální, sociální a podnikové řízení (ESG) stále více ovlivňuje to, jak zákazníci vnímají značky. ESG tak hraje stále důležitější roli při udržování loajality zákazníků a poskytuje podnikům investiční vyhlídky. Podle poradenské společnosti PwC se totiž více než 60% zákazníků při nákupu rozhoduje podle toho, jak je značka udržitelná a etická, a tento podíl každoročně roste o 10 %.

Zavedení důsledných postupů v oblasti ESG prospěje mnoha aspektům podnikání, takže není překvapivé, že ESG vyžaduje mnohostranný přístup napříč celou organizací. Každý proces musí být prováděn s ohledem na jeho širší environmentální a sociální dopad.

To se samozřejmě týká i bezpečnosti, kde video-technologie, do níž investujete, a výrobci, s nimiž spolupracujete, mohou mít hmatatelný dopad na vaše úsilí v oblasti ESG – a na to, co musíte hlásit zainteresovaným stranám.

Spolupráce se správnými dodavateli

Výběr dodavatelů a dodavatelského řetězce ovlivní mnoho částí vašeho profilu ESG. Pokud jde o výrobce videozařízení, nejsou všichni stejní – a mnozí například nekladou dostatečný důraz na udržitelnou výrobu nebo výrobu na zakázku, etické dodavatelské řetězce nebo snižování spotřeby energie a odpadu. Kontrola nad celým procesem návrhu a výroby umožňuje výrobci dodržovat návrh a specifikace po celou dobu výroby, zajišťuje konzistentní kvalitu výrobků a buduje odolnost dodavatelského řetězce. Ti, kteří jednoduše přeznačují výrobky vyrobené jinde, to nedokážou.

Spolupráce s renomovaným výrobcem, jako je Hanwha Vision, může podpořit vaše úsilí v oblasti ESG prostřednictvím používání (a transparentního prohlášení) udržitelných výrobních operací, etických dodavatelských řetězců a nižší spotřeby energie.

Udržitelná a odolná vlastní výroba

V naší továrně ve Vietnamu jsou všechna výrobní prostředí a zařízení řízena integrovaným způsobem, který zajišťuje efektivitu. Solární panely například dodávají do závodu udržitelnou elektřinu a pomáhají snižovat spotřebu energie.

Společnost Hanwha Vision uplatňuje ekologickou nákupní strategii a upřednostňuje výrobky s minimálním dopadem na zdroje energie a surovin. Výrobní materiály jsou pečlivě vybírány tak, aby napomáhaly demontáži a recyklaci. Během výroby je do každého výrobku vkládáno ověření pravosti zařízení, které zajišťuje důvěryhodnou kybernetickou bezpečnost.

Pokračujeme v úsilí o optimalizaci spotřeby vody a energie v oblasti ESG. Z naší zprávy o udržitelnosti vyplývá, že spotřeba energie mezi lety 2021 a 2022 klesla, přičemž využívání obnovitelných zdrojů energie se na našem celkovém energetickém mixu podílelo meziročně více. Naše spotřeba vody a tvorba odpadních vod se za stejné období snížila, stejně jako emise látek znečišťujících ovzduší.

Změny k lepšímu

Skupina Hanwha se podílí na činnosti Centra pro přírodu a klima Světového ekonomického fóra a je členem tří jeho iniciativ: First Movers Coalition, Circular Transformation of Industries a 1t.org. Jejich cílem je přispět k dekarbonizaci světových odvětví s vysokými emisemi, podpořit oběhové hospodářství, které minimalizuje množství odpadu a podporuje udržitelné využívání přírodních zdrojů, a zachovat, obnovit a vypěstovat do roku 2030 bilion stromů. Prostřednictvím těchto a dalších iniciativ se skupina Hanwha snaží o udržitelnost prostřednictvím inovací a síly partnerství.

Podpora vašeho úsilí v oblasti ESG

Toto partnerství se vztahuje i na zákazníky a uživatele společnosti Hanwha Vision. To proto, že partnerství s výrobcem zaměřeným na ESG, jako je Hanwha Vision, vám může zajistit trvalý přínos v oblasti životního prostředí a inovací. Náš výzkumný a vývojový tým se zaměřuje na udržitelný vývoj produktů, přičemž mezi nedávné inovace patří Edge AI, technologie pro nízké osvětlení a kamery SolidEDGE jako možnost VMS bez serveru pro zvýšení energetické účinnosti. Systémy, které spotřebovávají méně energie, přispívají k vašemu výsledku ESG.

Kybernetická bezpečnost a odpovědné používání

Kromě toho spadá do vykazování ESG také bezpečnost a odpovědné používání videa. Důkladná strategie kybernetické bezpečnosti pro shromažďování a ukládání videodat má zásadní význam. Investice do kamer a dalších připojených zařízení, která mají certifikace, jako je UL CAP, a jsou v souladu s americkým zákonem NDAA (National Defense Authorization Act), poskytují jistotu, že je váš video-systém maximálně chráněn před kybernetickými hrozbami.

Pokud se vás týká připravovaná legislativa NIS2, je důležité spolupracovat s výrobcem, který je na NIS2 připraven. Očekává se, že členské státy EU splní požadavky NIS2 do října, aby splnily konkrétní opatření zaměřená na zvýšení kybernetické bezpečnosti sítí a informačních systémů. Důležitý je také soulad s nařízením EU CRA, které stanovuje minimální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků, jako jsou například videokamery.

V neposlední řadě je důležité spolupracovat s výrobcem, který zajistí, že i výrobky, jejichž životnost skončila, budou nadále aktualizovány tak, aby zůstaly kyberneticky bezpečné.

Úsilí bezpečnostního průmyslu v oblasti ESG bude v nadcházejících letech pod stále větším drobnohledem, protože změna klimatu a umělá inteligence kladou důraz na environmentální a sociální postupy. Shromažďování informací o úsilí vašeho dodavatelského řetězce v oblasti ESG, například o vašich dodavatelích, vám zajistí, že budete moci odpovědět zainteresovaným stranám, až se nevyhnutelně zeptají, jak vaše organizace pozitivně ovlivňuje společnost a svět.