Pětice nejdůležitějších trendů na poli video dohledu v roce 2022

Hanwha Techwin nastiňuje pět nejdůležitějších trendů na poli video dohledu v roce 2022 se zaměřením na nejmodernější technologie, od umělé inteligence přes zpracování na periferních zařízeních až po cloudy. 


Video Surveillance Trends 2022

Zástupci odvětví zabezpečení nemohou nahlížet do roku 2022, aniž by vzali na vědomí klíčové dopady roku 2021: roku, který změnil všechny aspekty našeho běžného života včetně toho, jakým způsobem se stýkáme s ostatními, chodíme do práce, komunikujeme a spolupracujeme. Zatímco se celý svět postupně vypořádává s následky nevídané globální pandemie, organizace napříč obory přehodnocují všechny stránky svého podnikání, od způsobu interakce se zákazníky přes řízení pracovníků až po metody přístupu na trh.

Toto nové prostředí rovněž přineslo nové typy požadavků v oblasti zabezpečení. Zaměstnanci, zákazníci i obchodní partneři stále častěji pracují na dálku, sdílejí informace a spolupracují prostřednictvím nejrůznějších online sítí, což souvisí s rizikem odcizení dat. A společně s dálkovým sledováním pracovišť vyvstávají nové zásady ochrany veřejného zdraví a zajištění bezpečnosti s dopadem na způsob fungování firem.

 

Hanwha Techwin na tyto výzvy reagovala uvedením nových produktů a řešení se začleněním stále oblíbenějších nových technologií – od cloudů a automatizace až po umělou inteligenci (AI) a hluboké učení, jakož i řady online služeb a procesů.

Uveďme si přehled těchto trendů společně s úvahou, jaký budou mít v roce 2022 dopad na naše odvětví:

 

Součástí řešení dohledu a zabezpečení jsou stále častěji vestavěné analytické funkce, které poskytují data využitelná k inteligentní ochraně a sledování. Role vestavěných analýz bude výrazně narůstat i v roce 2022 a letech dalších společně s tím, jak zákazníci spojují výpočty na periferních zařízeních s umělou inteligencí v zájmu zvyšování efektivity monitorování a vyhledávání.

V jednom z odvětvových průzkumů se předpovídá, že celosvětový trh s výpočetní infrastrukturou na periferních zařízeních v roce 2028 dosáhne objemu přes 800 mld. dolarů. Využívání umělé inteligence na periferních zařízeních, zejména s analýzami postavenými na algoritmech hlubokého učení, bude klíčovou součástí celé řady aplikací „chytrého dohledu“. Jedná se např. o odhalování a klasifikaci objektů, jakož i získávání jejich atributů v podobě metadat – při současném zkracování doby prodlevy a snižování systémových nároků na propustnost sítí, resp. s podporou shromažďování dat a sledování situace v reálném čase.

Umělá inteligence a výpočty přímo na periferiích budou i nadále zvyšovat výkonnost a efektivitu síťových systémů video dohledu, kde se uplatní analýzy (např. rozpoznávání objektů, detekce podezřelých postávajících osob, detekce překročení virtuální hranice nebo oblasti) ke sledování oblastí či situací všeho druhu. Umělá inteligence a výpočty přímo na periferiích, podporované kamerami v rámci celých odvětví vertikálního trhu, přinesou uživatelům tzv. ‚preventivní rozpoznávání‘, kdy se sníží potřeba reaktivního monitorování ve prospěch vyšší bezpečnosti i efektivity.

 

Řešení Hanwha Techwin:

Kamery řady Wisenet P a Wisenet X využívají technologie umělé inteligence a hlubokého učení, kdy se v rámci rozpoznávání soustředí výhradně na uživatelsky definovaná data pro potřeby účinného forenzního zkoumání v zájmu vyšší provozní efektivity. Algoritmy AI a hlubokého učení ignorují nedůležitý pohyb nežádoucích objektů, jako jsou např. stíny, zvířata nebo stromy kymácející se ve větru – čímž výrazně klesá pravděpodobnost planých poplachů. Hanwha Techwin soustavně investuje do dalšího zvyšování schopností v rámci fungování algoritmů AI přímo na periferních zařízeních.

 

Síťové systémy video dohledu postupně opouštějí roli jednoduchých zařízení pro monitorování a stávají se komplexním řešením s možností uplatnění napříč vertikálními trhy a odvětvími. Hnací silou je v tomto případě technologie AI začleněná do všech systémových úrovní, což je trend, u nějž lze očekávat další prudký růst. Odvětvoví analytici dokonce odhadují, že celosvětový trh s produkty dohledu a zabezpečení na bázi AI již v roce 2023 dosáhne objemu 4,46 mld. dolarů.

Data produkovaná AI systémy vidění prostřednictvím kamer s podporou AI v roli optických senzorů jsou smysluplně využitelná pro podporu rozhodování, kdy organizacím pomáhají lépe chápat přání zákazníků i jejich chování. Kamery s technologií teplotního zobrazování a rozpoznávání tělesné teploty u vchodů pro veřejnost nebo ve vestibulech používají algoritmy AI přímo na periferním zařízení, kde dokáží ignorovat zdroje tepla jiného původu (než lidského), a omezit tak pravděpodobnost planých poplachů. Řešení na bázi cloudu používají algoritmy počítání osob, a pomáhají tak majitelům prodejen vyhodnocovat prodejní strategie a uspořádání prodejní plochy, resp. teplotní mapy k měření front u pokladen a jejich redukování ve prospěch vyšší zákaznické spokojenosti. Podobné způsoby využití a výhody platí i pro řízení dopravy nebo chytré systémy parkování, logistiku a distribuci, resp. zdravotnictví a sledování klíčových prostor. Podniky mohou automatizovat taktické postupy zabezpečení a naplánovat si vhodný způsob odezvy na danou situaci, okamžitě připravený ke spuštění.

 

Řešení Hanwha Techwin:

Nově uváděná řešeni AI Hanwha Techwin, využívající výkonné AI analýzy video obsahu přímo na periferních zařízeních, přinášejí odpověď na řadu problémů různých vertikálních trhů. Vysoce přesné analýzy video obsahu na bázi umělé inteligence a prováděné přímo na periferiích nacházejí uplatnění při řešení problémů s pandemií COVID-19, v rámci chytrého řízení dopravy nebo v maloobchodě. Hanwha Techwin bude i nadále poskytovat uzpůsobená řešení na bázi AI v souladu s potřebami zákazníků napříč vertikálními trhy.

V odvětví zabezpečení stále častěji slýcháváme pojmy ‚video dohled jako služba‘ nebo ‚řízení přístupu jako služba‘. Co však skutečně znamenají a jaké jsou východy obchodního modelu ‚jako služba‘?

Díky rozvoji a stále vyšší vyspělosti cloudových služeb se výrobci systémů video dohledu mohou postupně proměnit v poskytovatele ‚řešení jako služba‘. Montážní firmy a integrátoři se zaměřením na systémy video dohledu nyní mohou zákazníkům poskytovat řešení prostřednictvím cloudových platforem a následně uvedený model rozšířit do všech oblastí podnikání.

Globální trh s veřejnými službami cloudových aplikací by měl v roce 2022 dosáhnout objemu několika miliard dolarů. Firmy mohou dosáhnout řady výhod spojením aplikací, infrastruktury a obchodních procesů do kombinované nabídky ‚jako služba‘, čili ‚aaS‘. Mohou tak rychle reagovat na rychle se měnící tržní podmínky, rychleji uvádět na trh nové produkty a služby, resp. maximálně zužitkovat výhody propracovaných analýz ke zvyšování provozní efektivity díky smysluplným poznatkům – což jim v souhrnu pomáhá získat jedinečnou konkurenční výhodu.

Na základě těchto modelů mohou organizace lépe upravovat řešení v souladu s vlastními potřebami, namísto aby se spoléhaly jen na funkční nabídku krabicových řešení. Přístup na bázi ‚aaS‘ dokáže zajistit rozšiřitelnost podle aktuálních potřeb, efektivní využití nákladů a snížení kapitálové náročnosti, neboť služby jsou poskytovány v rámci provozních výdajů např. formou předplatného.

Model ‚aaS‘ v oblasti video dohledu – v tomto případě s označením ‚VSaaS‘ – zprostředkuje uživatelům i nahrávání do cloudových úložišť. Tím odpadá potřeba provozovat vlastní servery v místě instalace a organizace též mohou rychle nasazovat potřebné systémy bez složitého a časově náročného budování sítí. Pro kamery a veškerá zařízení je k dispozici centrální monitoring, přičemž řadu síťových a systémových procesů lze automatizovat.

 

Řešení Hanwha Techwin:

Hanwha Techwin podporuje obchodní model ‚jako služba‘ vlastními investicemi do cloudových platforem a služeb. Hanwha Techwin tak nabízí cloudová úložiště, analýzy VMS, správu zařízení, nástroje pro návrh/instalaci a další – a zaujme opět přední postavení na trhu s cloudovými ‚řešeními jako služba‘.

 

Společně s nástupem digitalizace v rámci organizací se zvyšuje přidaná hodnota plynoucí ze schopnosti dálkového řízení provozu a získávání poznatků prostřednictvím dat produkovaných různými systémy. Pro řadu podniků to znamená skutečnou proměnu.

Ovšem s tím, jak se provozní činnosti přesouvají do online prostředí, spravují na dálku a spoléhají na cloudy, musejí organizace zavádět odolné strategie kybernetické bezpečnosti na ochranu dat, která pro ně mají stále vyšší cenu. Důvodem je i to, že podle Interpolu během pandemie výrazně narostl počet případů kybernetických útoků, ať již v podobě phishingu, online podvodů nebo škodlivého softwaru vč. útoků typu DDoS.

Organizace si tak stále častěji uvědomují nutnost odpovědně chránit data v rámci nejrůznějších opatření, jako je např. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR); hledají proto takové dodavatele a partnery, kteří pravidlům ochrany osobních údajů v dohledových systémech nejen rozumějí, ale dokáží zajistit i jejich trvalou bezpečnost.

Legislativní norma NDAA (National Defense Authorization Act) je sice americkou záležitostí, avšak pro řadu evropských podniků je důležitá. Otázky národní bezpečnosti zdaleka přesahují hranice Spojených států, a tak vládní orgány napříč Evropou volají po nutnosti tvrdšího postoje.

Z tohoto důvodu pak výrobci ucházející se o některé druhy zakázek – zejména ve státním sektoru nebo v oblasti mezinárodního obchodu – budou muset zajistit plnění požadovaných norem v rámci vlastních provozních činností i produktových řad, jinak jim budou nové obchodní příležitosti zapovězeny. . 

Řešení Hanwha Techwin:

Zásady Hanwha Techwin na poli kybernetického zabezpečení začínají konstrukční návrhem výrobků a pokračují celým procesem vývoje a výroby. Cílem standardu „Secure by default“ – postaveného na zásadách britského Centra kybernetické bezpečnosti – je zajistit, aby každá kamera i bez počátečního nastavování ihned garantovala potřebnou bezpečnost.

Jedinečné zásady kybernetického zabezpečení Hanwha Techwin splňují přísný program testování CAP (Cybersecurity Assurance Program) organizace UL; nedávno uvedené kamery řady Wisenet P s podporou AI, jakož i chystané kamery řady X s podporou AI, jsou vybaveny modulem TPM (Trust Platform Module) 2.0 v souladu s požadavky amerického standardu FIPS (Federal Information Process Standards) 140-2. Hanwha Techwin rovněž posiluje funkce privátního maskování zón – ještě v letošním roce uvede technologii privátního maskování zón v reálném čase s využitím funkce rozpoznávání objektů na bázi AI.

Hanwha Techwin se zasazuje plnit veškeré vládní a mezinárodní obchodní předpisy. Společnost Hanwha Techwin se sídlem a výrobními závody v Jižní Koreji a Vietnamu představila dlouhý seznam produktů splňujících požadavky NDAA; prokázala zároveň, že žádný z jejích produktů neobsahuje komponenty vyráběné kteroukoli z firem uvedených na černé listině.

 

Síťové technologie a internet věcí (IoT) jsou již běžnou součástí našeho života, ale i nadále budou narušovat stávající pravidla trhu s bezpečnostními kamerami v souvislosti s dalším pokrokem streamování video obrazu v kvalitě HD, a to i na mobilních zařízeních. Uvedené technologie se promítnou do dalších možných aplikací analýzy obsahu zvuku/videa a umělé inteligence ve stále propojenějším světě. V širším kontextu pozorujeme masivní vzestup digitální transformace díky dostupnosti klíčových technologií vč. IoT a sítí, jakož i cloud computingu, inteligentních dat a umělé inteligence.

V oblasti IoT se příznivě projeví další vývoj síťových technologií, zejména ve smyslu propustnosti a latence. Rozšiřování kamer o vyspělé síťové technologie napomáhá k rozvoji dálkového video dohledu v reálném čase, širšího využívání mobilních aplikací a správě stávajících sítí.

Internet věcí (AIoT) s využitím umělé inteligence přináší prakticky neomezenou nabídku příležitostí, od otevřených a integrovaných systémů/platforem až po rozšířenou konektivitu zařízení.

Krátce řečeno, v roce 2022 budeme svědky dalšího rozvoje technologií (vč. AI) přinášejících uživatelům vyšší přidanou hodnotu, čímž se na druhé straně vytvoří nové obchodní příležitosti pro montážní firmy a systémové integrátory. S dalším nasazováním umělé inteligence přímo na periferní zařízení – kamery – budou výhody dostupné mnohem širšímu publiku a povedou k proměně celého trhu zabezpečení.

 

Řešení Hanwha Techwin:

Hanwha Techwin má vlastní koncepci otevřené platformy, umožňující uživatelům snadno a bezpečně přidávat aplikace AI ve prospěch vyšší využitelnosti kamer. Otevírá se tak potenciální využití kamer v roli optických senzorů v řešeních na bázi AI ve spojení s technologiemi AIoT. Ve snaze posílit své postavení předního poskytovatele řešení AIoT plánuje Hanwha Techwin představit tzv. ‚AI box‘, dávající zákazníkům širší možnosti volby hardwaru.

Prostřednictvím ‚AI boxu‘ bude možné kteroukoli síťovou kameru proměnit v kameru AI, a provozovat tak na daném zařízení aplikace dle konkrétní potřeby uživatele. Hanwha Techwin rovněž plánuje posílit spolupráci s nejrůznějšími poskytovateli softwarových systémů pro správu videa (VMS), např. prostřednictvím programů výměny a uvádění produktů s širšími možnostmi integrace přes plug-in moduly.